LHB-Liiton asiantuntijalausunto sotevaliokunnalle translain uudistukseen liittyen

LHB-Liitto ry:n asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiaan HE 189/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sisällysluettelo

Lyhenteet

HE = Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, HE 189/2022 vp

Esittely

LHB-Liitto kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi nk. translain uudistukseen liittyvästä lakiesityksestä sukupuolen vahvistamisesta.

LHB-Liitto ry on vuonna 2021 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka edistää samasta sukupuolesta kiinnostuneiden ihmisten eli lesbojen, homojen ja biseksuaalien asiaa. 1

LHB-Liitto edustaa lesbonaisia, homomiehiä, biseksuaalisia naisia ja biseksuaalisia miehiä. Jäsenistössämme on detransitioitujia (sukupuolen korjaushoitojen katujia) sekä sukupuolirooliin mukautumattomia (gender-nonconforming) ihmisiä. Jäsenistössä on myös heteroseksuaaleja, sillä jäsenkriteerimme ei vaadi jäsenhakemuksen tekijää paljastamaan seksuaalista suuntautumistaan. 2

Kuulemistilaisuudessa 30.11.2022 yhdistyksemme edustajana toimii

Iiris Vesala, varapuheenjohtaja, jolla on 15 vuoden kokemus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä mm. Vihreissä Naisissa ja Setan paikallisosastoissa.

Sähköposti: info@lhb-liitto.fi tai henkilökohtainen sähköposti: iiris.vesala@protonmail.com

Tiivistelmä

LHB-Liitto kannattaa nk. translain uudistamista. Mielestämme lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulee poistaa lainsäädännöstä. Esitämme, että sukupuolen vahvistamista ei tulisi sallia ilman diagnoosia sukupuolidysforiasta. Kantamme on linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Lakiesitys ei ole seksuaalivähemmistöjen etujen mukainen. Sukupuolen itsemäärittely hämärtää käsitystä siitä, kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön ja kuka voi ajaa heidän etujaan. Sukupuolen itsemäärittely lisää seksuaalivähemmistöjen kokemaa painostusta ja modernia homofobiaa, jossa samaan biologiseen sukupuoleen kohdistuvaa kiinnostusta pidetään vanhanaikaisena ja tuomittavana. Lisäksi juridisen sukupuolen muutos vaikuttaa aina myös puolisoon, mitä ei ole otettu huomioon harkinta-ajan pituudessa (vrt. avioeron harkinta-aika).

Monet transihmiset vastustavat lakiesitystä, sillä lain väärinkäyttäjät lisäisivät transsukupuolisiin kohdistuvia negatiivisia ennakkoluuloja.

Juridisen sukupuolen itsemäärittelyllä on merkittäviä vaikutuksia useisiin eri ihmisryhmiin. Nämä olisi saatu näkyviin sukupuolivaikutusten arvioinnilla. Sukupuolivaikutusten arvioinnin puute on vakava laiminlyönti ja mukaan olisi pitänyt saada laajennettu näkökulma ihmisryhmiin, joita koskee yhdenvertaisuuslaki, kuten seksuaalivähemmistöihin.

Seksuaalivähemmistöille erityisten vaikutusten lisäksi lakiesityksen vaikutukset homo- ja bi-miehiin ovat pitkälti samoja kuin miehiin ylipäätään, ja vaikutukset lesbo- ja bi-naisiin samoja kuin naisiin ylipäätään. Tästä syystä nostamme seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi esiin myös yleisemmin sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyviä vaikutuksia.

LHB-Liitto ei kannata Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Sukupuolidysforisista lapsista kasvaa useimmiten homo- tai biseksuaalisia aikuisia, mikäli heitä ei ohjata sosiaaliseen transitioon. Juridisen sukupuolen itsemäärittely saattaisi estää tämän kehityksen. Itsemäärittely ei vähentäisi nuorten sosiaalisia tai psykiatrisia ongelmia. Nostamme esiin Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tuoreimmat hoitosuositukset.

Lakiesitys ei ole seksuaalivähemmistöjen etujen mukainen

Lakia ajetaan julkisuudessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen nimissä, vaikkei laki tosiasiallisesti hyödytä seksuaalivähemmistöjä. Lailla voisi olla potentiaalisesti vahingollisia vaikutuksia seksuaalivähemmistöihin.

Seksuaalivähemmistöt tarkoittavat samasta sukupuolesta romanttisesti/seksuaalisesti kiinnostuneita ihmisiä, eli homoja, lesboja ja biseksuaaleja. Homo on miehistä kiinnostunut mies, lesbo naisista kiinnostunut nainen. Biseksuaali on mies tai nainen, joka on kiinnostunut sekä miehistä että naisista.

Kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön?

Jos juridinen sukupuoli voi perustua puhtaasti itsemäärittelyyn, itsemääritellystä sukupuolesta tulee velvoittava määritelmä sekä viranomaisten että erilaisten instituutioiden, järjestöjen ja median silmissä. Se mahdollistaisi tilanteen, jossa esimerkiksi heteroseksuaalinen henkilö voisi osallistua seksuaalivähemmistöille tarkoitettuun toimintaan ja esiintyä seksuaalivähemmistön etujen ajajana pelkästään itsemäärittelyn perusteella.

Mies, joka vaihtaa juridisen sukupuolensa naiseksi ja on kiinnostunut naisista, voisi esiintyä lesbojen etujen ajajana, vaikka hän ei tosiasiallisesti ole lesbo. Lain silmissä hänen väitteensä olisi tosi ja median kynnys uutisoida tällaisesta henkilöstä muuten kuin naisena ja lesbona olisi korkea. Norjassa tasa-arvoaktivisti Christine Ellingseniä uhkaa jopa kolmen vuoden vankeustuomio, koska hän sanoi, että mies ei voi olla lesbo. 3

LHB-Liitto kunnioittaa sitä, että jokainen ihminen saa omassa elämässään kuvata omaa identiteettiään ja seksuaalista suuntautumistaan niillä sanoilla, joilla haluaa. Väestötasolla väestöryhmä täytyy kuitenkin pystyä määrittelemään selkeästi, jotta sen etuja voidaan ajaa. Seksuaalivähemmistöt ovat eri ryhmä kuin sukupuolivähemmistöt. Molemmilla on omat erityispiirteensä ja erityistarpeensa. Molempien ryhmien pitäisi saada puhua omista erityistarpeistaan ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta. Näiden erityistarpeiden huomioiminen erikseen edistäisi yhdenvertaisuutta paremmin kuin erilaisten ryhmien sulauttaminen yhteen.

LHB-Liitto pitää selvänä sitä, että seksuaalivähemmistöillä on oikeus kokoontua biologisen sukupuolen mukaan rajatuissa ryhmissä (esimerkiksi järjestää miestenbileitä ja naistenbileitä, homomiesten vertaistukiryhmiä jne). Juridisen sukupuolensa muuttaneen henkilön läsnäolo esimerkiksi lesbonaisille tarkoitetussa tapahtumassa voi muista osallistujista tuntua nöyryyttävältä ja ahdistavalta. LHB-Liitto on huolissaan siitä, voitaisiinko sukupuolen perusteella rajattua toimintaa jatkossa syyttää syrjinnäksi sukupuoli-identiteetin perusteella.

Kiinnostus osallistua LHB-yhteisön toimintaan vaikuttaa olevan kasvussa myös ihmisillä, jotka eivät aidosti kuulu tähän viiteryhmään. LHB-Liiton kokemuksen mukaan kasvava määrä biologisia miehiä haluaa identifioitua lesboksi ja kasvava määrä nuoria biologisia naisia haluaisi mukaan homoyhteisöön. Asiaan saattavat osaltaan vaikuttaa aikuisviihteen valtava tarjonta ja yhteiskunnan pornoistuminen 4, mutta ilmiötä ei ole tutkittu.

Sukupuolen itsemäärittely lisää seksuaalivähemmistöjen kokemaa painostusta

Homoseksuaalisuus on samaan biologiseen sukupuoleen kohdistuva seksuaalinen suuntautuminen. Osa niistä toimijoista, jotka lobbaavat translain puolesta, on yrittänyt uudelleenmääritellä homoseksuaalisuutta samaan sukupuoli-identiteettiin tai samaan juridiseen sukupuoleen kohdistuvaksi seksuaaliseksi suuntautumiseksi.

Itsemäärittelyä painottavien toimijoiden mukaan on transfobista ja vihamielistä valita kumppani biologisen sukupuolen perusteella. Homoseksuaaleja on nimitelty “genitaalifetisisteiksi”, “vulvafanaatikoiksi” ja perversseiksi. Homoseksuaalisuutta on verrattu rasismiin 5 ja sitä on pidetty vanhanaikaisena ja ennakkoluuloisena. Sitä on myös pidetty mieltymyksenä, josta voi ja pitää oppia pois. 6 7 8 9 10

Tämä liberaaleissa länsimaissa lisääntyvä homofobia muistuttaa hätkähdyttävästi niitä asenteita, joiden takia muun muassa joissain Afrikan maissa tehdään ns. “eheyttäviä raiskauksia” tai lesbofobisia raiskauksia (eng. corrective rape) 11. Kyseessä on viharikos, jossa lesbonaista rangaistaan homoseksuaalisesta käytöksestä.

Voimistuvat homofobiset asenteet ovat erittäin haitallisia nuorten lesbojen, homojen ja biseksuaalien identiteetin kehityksen kannalta. Tällaisessa ilmapiirissä nuoret lesbot ja homot voivat tuntea painetta hyväksyä kumppanikseen sellaisia henkilöitä, joista eivät seksuaalisen suuntautumisensa puolesta ole kiinnostuneita.

LHB-Liitto pelkää, että itsemäärittelyyn perustuva laki tulee lisäämään seksuaalivähemmistöjen kokemaa vähemmistöstressiä ja modernia homofobiaa, jossa samasta biologisesta sukupuolesta kiinnostuminen nähdään vanhanaikaisena ja ennakkoluuloisena.

Juridisen sukupuolen muutos voi vaikuttaa puolisoon

LHB-Liitto kannattaa hallituksen esittämää mallia, jossa juridisen sukupuolen vahvistamiseen ei vaadita puolison suostumusta, mutta jossa viranomainen ilmoittaa muutoksesta puolisolle.

LHB-Liitto kuitenkin huomauttaa, että lakiesityksen lyhyt harkinta-aika (minimi 1 kk) verrattuna avioeron pitkään harkinta-aikaan (6 kk) mahdollistaa tilanteen, jossa puolison juridinen sukupuoli ehtii vaihtua, ennen kuin toisella puolisolla on mahdollisuus reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja halutessaan purkaa avioliitto/rekisteröity parisuhde. Tilanteessa puolisot asetetaan eriarvoiseen asemaan ja toisen puolison itsemääräämisoikeutta loukataan.

Esimerkiksi homomiehellä oman aviomiehen juridisen sukupuolen vaihtuminen naiseksi voi vaikuttaa haluun jatkaa avioliittoa. Vaikka pelkkä juridinen muutos ei muuta parisuhteen fyysistä todellisuutta, niin tilanne, jossa homoseksuaali on joutunut “heteroavioliittoon”, voi tuntua loukkaavalta. Se voi tuntua yhtä loukkaavalta kuin jos heteroseksuaalin parisuhde määriteltäisiin toisen puolison juridisen sukupuolen muutoksen jälkeen “homoavioliitoksi”.

LHB-Liitto ehdottaa, että harkinta-aikoja yhdenmukaistettaisiin, jotta myös puolison itsemääräämisoikeutta kunnioitettaisiin.

Monet transihmiset vastustavat lakiesitystä

Transsukupuolisten yhteisön sisällä on laajaa erimielisyyttä lakiesityksestä. Monet eivät kannata esitystä, mutta julkinen keskustelu on vaikeaa. Erimielisiä leimataan eivätkä läheskään kaikki transsukupuoliset halua ottaa kantaa ja samalla julkisesti kertoa olevansa transsukupuolisia. LHB-Liitto keskittyy ajamaan LHB-ihmisten asiaa, mutta haluaa tukea transihmisten demokraattista osallistumista ja avointa keskustelua.

LHB-Liitto viittaa transsukupuolisten kansanedustajille lähettämään kirjeeseen 12, radiohaastatteluun, jossa osa kirjeen kirjoittajista esiintyy 13 , sekä LHB-Liiton tekemään haastatteluun 14. Kirjeen kirjoittajien mielestä on epäselvää, ketä lakiesitys hyödyttäisi. Mikäli henkilö ei käy ulkonäköä muokkaavissa transhoidoissa, juridisen sukupuolen vaihto lisää ristiriitaa ulkoasun ja henkilöpapereiden välillä. Se todennäköisemmin lisää sosiaalisesti hämmentäviä tilanteita kuin vähentää niitä.

Norjalainen transsukupuolisten potilasjärjestö on todennut, että kun juridisen sukupuolen vahvistamisen voi tehdä oman tietokoneen ääressä, eivät apua tarvitsevat, haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset välttämättä löydä avun piiriin. 15

Tanskassa Transkønnede i Danmark -yhdistyksen puheenjohtaja Irene Haffner taisteli aiemmin vuosia saadakseen sukupuolen ilmoitusasiaksi. Lakiuudistuksen tultua voimaan hän on muuttanut mielensä. ”Laki on liian avoin ja se ajettiin liian kiireesti läpi. On absurdia, että voit istua kotonasi koneella ja klikata itsellesi juridisen sukupuolen vaihdon. Pitäisi joutua elämään ainakin kuusi kuukautta transsukupuolisena ennen kuin voi vaihtaa juridista sukupuolta.” Hänestä se, että täysin mieskehoiset ihmiset käyttävät naisten pukuhuoneita, aiheuttaa Tanskan transsukupuolisille haittaa. 16(Ks. Sukupuolen mukaan jaetut tilat)

Myös suomalaisten transsukupuolisten kirjeessä 17 todetaan, että itsemäärittely vie varsinaisilta transihmisiltä uskottavuutta ja lisää negatiivisia ennakkoluuloja heitä kohtaan. Kirjoittajat nostavat esiin väärinkäytösesimerkkejä maailmalta, kuten naisvankeja terrorisoineen, oman väitteensä mukaan naiseksi identifioituneen vanki Karen Whiten tapauksen Iso-Britanniasta 18.

Skotlannissa transsukupuolinen journalisti Debbie Hayton on antanut Skotlannin parlamentille lausunnon suunnitellusta translakiuudistuksesta 19. Hänestä sukupuolen itsemäärittely vahingoittaa suuren yleisön luottamusta transsukupuolisten oikeuksiin. Mahdollisen vilpillisen hakemuksen vilpillisyyttä olisi mahdotonta todentaa.

Kristina Harrison on Iso-Britannian terveyspalveluissa (NHS) työskentelevä post-operatiivinen transsukupuolinen, joka kritisoi Iso-Britannian hallituksen lakiesitystä muun muassa siitä, että sen kohderyhmä eivät jatkossa olisi transsukupuoliset. Lakiesityksen puolustajien käyttämä laajempi, vaikeammin määriteltävä käsite “transgender” sisältää sekä varsinaiset transsukupuoliset että esimerkiksi biologiset miehet, jotka identifioituvat naisiksi mutta haluavat säilyttää kehonsa alkuperäiset ominaisuudet, ns. gender fluidit henkilöt eli ihmiset, jotka identifioituvat joinakin päivinä naisiksi ja joinakin päivinä miehiksi, ja ihmiset, joita on ennen kutsuttu ristiinpukeutuviksi miehiksi, ja joista osalle naisten vaatteet ja vartalot ovat seksuaalinen fetissi. 20

Lisääntymiskyvyttömyys­vaatimus tulee poistaa, vaikka transihmisiä ei ole pakkosteriloitu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden, kuten Suomen, ei tule vaatia keneltäkään väliaikaista tai pysyvää lisääntymiskyvyttömyyttä. LHB-Liitto kannattaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistoa, vaikka kyse ei ole ollut pakkosteriloinneista vaan transhoitojen sivuvaikutuksena ilmenevästä hedelmättömyydestä.

Hallituksen esityksessä todetaan: “Käytännössä hormonihoitojen sivuvaikutuksena ilmenevän hedelmättömyyden on tulkittu täyttävän translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen siitäkin huolimatta, että hedelmällisyys saattaa palautua, jos hormonihoidot lopetetaan” 21 ja “Sukupuolen korjaamiseen tähtääviin lääketieteellisiin hoitoihin kuuluvan hormonihoidon sivuvaikutuksena aiheutuvan hedelmättömyyden on Suomessa vakiintuneesti tulkittu täyttävän translaissa säädetyn lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen siitäkin huolimatta, että hormonihoidon vaikutukset ovat yleensä palautuvia” 22. Aihetta on käsitelty myös lehdistössä 23.

THL on vahvistanut, että rekisteristä ei löydy yhtään sterilointia, joka olisi tehty transsukupuolisuuden perusteella (steriloimislain 1 § 7 kohdan perusteella). 24

Mihin ihmisoikeussopimukset tosiasiassa velvoittavat

Suomi on sitoutunut useisiin eri ihmisoikeussopimuksiin kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen ja YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen. Euroopan ihmisoikeustuomiostuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneiden valtioiden sopimusvelvollisuuksien täyttämistä. Yksikään ihmisoikeussopimus, johon Suomi on sitoutunut, ei edellytä juridisen sukupuolen itsemäärittelyä.

Useissa tunnustetuissa syrjintäperusteissa on kyse muuttumattomista ominaisuuksista: syntyperä, ihonväri, biologinen sukupuoli. Biologisen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin ollessa ristiriidassa pitää suorittaa huolellista punnintaa eri oikeuksien välillä (esimerkiksi biologisten naisten oikeudet yhteiskunnallisena ryhmänä ja sukupuolidysforisten henkilöiden oikeus saada sukupuoli-identiteettinsä juridisesti tunnustetuksi). Eri oikeuksien välistä punnintaa tehdään jatkuvasti sekä kansallisissa että ylikansallisissa tuomioistuimissa (esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) ja muissa riidanratkaisuelimissä. EIT katsoi, että Ranskan viranomaiset olivat saavuttaneet tasapainon kilpailevien intressien välillä hylätessään pyynnön sukupuolimerkinnän vaihtamisesta henkilöllä, joka ei ollut osoittanut kärsineensä sukupuoli-identiteettiä koskevasta häiriöstä 25.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) pitää hyväksyttävänä, että diagnoosia sukupuolidysforiasta käytetään juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisen ehtona. EIT sallii jäsenmaiden edellyttää lääketieteellisiä tutkimuksia ja diagnoosin asettamista. EIT ei edellytä Euroopan neuvoston jäsenvaltioilta juridisen sukupuolen itsemäärittelyä (”self-identification”).

Myös ministeriötyöryhmät ovat esitelleet vuosina 2015 26 ja 2020 27 raporteissaan translain uudistukselle vaihtoehtoisen ”suppean mallin”.

Itsemäärittelyä edellyttävät kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat, joihin lakiesityksessä viitataan, esimerkiksi Yogyakartan periaatteet, eivät ole velvoittavia ihmisoikeussopimuksia, mikä todetaankin hallituksen esityksessä. Lisäksi niiden puutteena on heikko vaikutusten arviointi, minkä takia niitä on pidettävä ongelmallisina.

Yksi Yogyakartan asiakirjan kirjoittajista vuodelta 2006, ihmioikeuslainsäädännön professori Robert Wintemute King’s Collegesta, onkin siitä myöhemmin irtisanoutunut, koska se ei huomioi negatiivisia vaikutuksia tyttöjen ja naisten oikeuksiin. 28 Wintemute on nykyään aktiivinen myös uudessa LGB Alliance -hyväntekeväisyysjärjestössä, joka työskentelee LHB-ihmisten hyväksi Iso-Britanniassa. 29

Naisiin kohdistuvan väkivallan, sen syiden ja seurausten YK:n erityisraportoija Reem Alsalem on marraskuussa 2022 esittänyt huolensa Skotlannin translakiuudistuksesta, joka vastaa pitkälti Suomen hallituksen esitystä 30. Alsalem moittii Skotlantia siitä, ettei lain väärinkäytön mahdollisuutta ole otettu huomioon, vaikka miespuoliset seksuaalirikolliset ovat tunnetusti valmiita hyvinkin monenlaisiin temppuihin päästäkseen käsiksi uhreihinsa. Hän painottaa, että tytöillä ja naisilla tulee edelleen olla oikeus miehistä vapaisiin tiloihin.

Suomessakin on aihetta ottaa asia vakavasti, sillä uhritutkimuksen mukaan 5000 naista joutuu raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi vuosittain 31. Suomi on edelleen Euroopan väkivaltaisimpia maita naisille 32.

Sukupuolivaikutusten arvioinnin puuttuminen on merkittävä laiminlyönti

”Sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin”, sanotaan hallituksen omassa tasa-arvo-ohjelmassa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi 2020-2023 33. Siinä velvoitetaan kaikkia ministeriöitä huomioimaan sukupuolinäkökulma kaikissa lainsäädäntöhankkeissa.

Kevään 2022 lausuntokierroksella usea taho huomautti sukupuolivaikutusten arvioinnin puuttumisesta, kuten lausuntokierroksen erillisessä yhteenvetoraportissa on todettu 34. Saman tiedon kirjaus kuitenkin puuttuu lakiesityksessä olevasta katsauksessa lausuntopalautteesta.

Yli vuosi sitten Naisten rintama ry on käynyt Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kirjeenvaihtoa asiasta. Tuolloin heille annettiin lupaus, että kevään lausuntokierroksen alkaessa vaikutukset sukupuoliin on arvioitu 35. Näin ei tapahtunut, mutta tuskin unohtamiseen voi enää vedota.

Lakiesityksessä on otsikko ”Vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen” 36, jonka alla vaikutuksia on arvioitu vain sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Siinä on lisäksi puolen sivun mittainen referaatti tasa-arvovaltuutetun lausunnosta, jossa mainitaan naiset ja miehet. Tämä ei täytä edes minimivaatimuksia sukupuolivaikutusten arvioinnista. Myöskään vaikutuksia yhdenvertaisuuteen (yhdenvertaisuuslain tarkoittamat ihmisryhmät) ei ole tarkasteltu.

LHB-Liitto huomauttaa, että lakivalmistelun vastuuministeriössä toimivassa Tasa-arvoyksikössä on asiantuntemusta sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseen virkatyönä, sillä yksikkö on kouluttanut ministeriöitä sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseen aina 1990-luvulta saakka. Tukea saa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, jonka sivuilla on julkaistu yksityiskohtainen opas sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemisestä.

LHB-Liitto esittää, että laiminlyönnin johdosta lakiesitys tulisi palauttaa takaisin Sosiaali- ja terveysministeriöön täydennettäväksi sukupuolivaikutusten arvioinnin osalta. Arviointinäkökulmaa tulisi laajentaa myös yhdenvertaisuuslain kattamiin ihmisryhmiin, kuten seksuaalivähemmistöihin ja uskonnollisten yhteisöjen jäseniin.

Vaikutukset valtaväestöön, naisiin ja miehiin

Esimerkkeinä yhteiskunnan toiminnoista, joissa sukupuolijakoa on käytetty käyttöoikeuden perusteena, ovat kelpoisuus sukupuolikiintiöihin julkista päätäntävaltaa käyttävissä toimielimissä, sukupuolen mukaan jaetut palkintosarjat ja tunnustukset urheilussa sekä kulttuurissa, sukupuolierityiset palvelut eri toimialoilla, sukupuolen perusteella jaetut pukuhuoneet, sairaalahuoneet, pesutilat ja saunat, vankilaosastot, ruumiintarkastukset jne. Näistä vain sukupuolikiintiöt sekä vankilaosastojen ja ruumiintarkastusten käytännöt ovat perustuneet suoraan lakiin.

Syynä sukupuolijakoon on ollut sukupuolten tasa-arvoisen edustuksellisuuden tukeminen päätösvaltaisissa elimissä, reilun ja oikeudenmukaisen kilpailuasetelman varmistaminen, yhteiskunnallisen näkyvyyden tukeminen, sukupuolten erityistarpeisiin erikoistuminen sekä ennen kaikkea turvallisuuden ja yksityisyyden takaaminen tiloissa, joissa henkilö on alastomuuden tai toimintakyvyn rajoittumisen vuoksi haavoittuvassa asemassa.

Näiden käytäntöjen avulla on tuettu monien ryhmien oikeuksia. Niillä on ollut positiivista vaikutusta paitsi naisten ja miesten asemaan, myös urheilijoiden ja kulttuuritoimijoiden, vammaisten, seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajien, uskonnollisten yhteisöjen jäsenten, sairaiden ja syrjäytyneiden asemaan.

Kaikkia eri tavoin sukupuoleen kytkeytyneitä oikeuksia ja velvollisuuksia ei ole laissa erikseen määrätty, vaan kyse on sosiaalisista käytännöistä. Lakiuudistus purkaa nämä vuosikymmeniä käytössä olleet käytännöt, ellei niiden turvaamiseksi tehdä uusia lakeja. Näiden tarpeeseen on lakiesityksessä hyvin pinnallisesti viitattu.

Myös aluehallintovirastot ovat esittäneet vakavia huolia väärinkäytöksistä sekä epäselvästä oikeustilasta sukupuolitettujen käytäntöjen suhteen esimerkiksi terveydenhuollossa 37.

Lakiesitys muuttaa yleiskielen sanojen merkitystä

Hallituksen lakiesityksessä muutetaan merkittävällä tavalla sanojen sukupuoli, nainen, mies, äiti ja isä merkityksiä. Tähän saakka niitä ei ole lainsäädännössä erikseen määritelty. Lainkirjoittajan oppaan mukaan: “Lakeja laadittaessa tulee käyttää yleiskieltä. Yleiskielen sanoja ei määritellä. Niitä ei varsinkaan saa määritellä erityistermeiksi merkitsemään jotakin enemmän tai vähemmän kuin sana yleiskielessä merkitsee.“ 38

Jos sukupuolesta tulee itsemääriteltävä asia, poikkeavat lakitekstin tarkoittamat sanat sisällöltään siitä, miten valtaväestö ymmärtää niiden merkityksen. Tästä syystä niiden määrittely myös lainsäädännössä on jatkossa tarpeen. Määrittely vähentäisi myös käsitteiden (biologinen) sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti sekoittamista, joka on lakiesityksessä havaittavissa.

Sukupuolen mukaan jaetut tilat

Pukuhuoneiden sekä suihku- ja wc-tilojen käytöstä ei suoraan säädetä laissa, mutta juridinen sukupuoli on yksi tekijä, joka otetaan huomioon ristiriitatilanteissa. Tasa-arvovaltuutetun mukaan yhteydenotot sukupuolen mukaan jaettujen tilojen käyttöoikeuksista ovat olleet kasvussa, mikä osoittaa olemassa olevan lainsäädännön puutteellisuuden. 39 Tasa-arvovaltuutettu on suositellut, että asia ratkaistaisiin lain tasolla. 40

On epäselvää, voitaisiinko esimerkiksi henkilöä, jolla on miehen keho, mutta joka on juridisesti nainen, syyttää tirkistelystä tai itsensäpaljastelusta naisten pukuhuoneessa varsinkaan tilanteessa, jossa on sana sanaa vastaan (sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen, rikoslaki 20 luku 21 §). Mikäli kyllä, olisi syytä informoida juridista sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä siitä, että he voisivat mahdollisesti jopa syyllistyä rikokseen vastakkaisen biologisen sukupuolen tiloja käyttämällä.

Oikeustilan ollessa epäselvä on mahdollista, että jos ulkoisesti miespuolista juridista naista kielletään käyttämästä naisten tiloja, hän syyttää palveluntarjoajaa syrjinnästä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella 41. Norjassa uusi translaki yhdessä syrjintäkiellon kanssa johti siihen, että nainen, joka valitti biologisesta miehestä naisten suihkutiloissa, sai itse syytteen syrjinnästä 42. Myös Islannissa ohjeistetaan, että naisten tiloissa olevan biologisen miehen tulee olettaa olevan transsukupuolinen, ja siksi hänen läsnäoloaan ei saa kyseenalaistaa 43. On perusteltua huolestua siitä, voisiko näin käydä Suomessakin.

Tanskalaisessa uimahallissa naisasiakkaat tunsivat olonsa epämukavaksi, kun juridisen sukupuolensa miehestä naiseksi vaihtanut, täysin mieskehoinen henkilö ilmestyi naisten pesutiloihin 44. Kyseinen henkilö, nimeltään Ibi-Pippi Orup Hedegaard, ei ollut tyytyväinen siihen, että hänet ohjattiin uimahallin henkilökunnan puolesta käyttämään inva-WC:tä. Orup Hedegaard päätti viedä asian paikallisen tasa-arvokomitean käsiteltäväksi.

Se [naisten pukuhuoneen käyttö] nostaa valokeilaan lain, joka on täysin hölmö, koska se on vedetty läpi hätiköiden. Minä vain noudatan lakia, ja jos joku on tehnyt virheen, niin sen ovat tehneet ne, jotka ovat huolimattomasti hyväksyneet lain, eivätkä ole ottaneet huomioon tällaisia ongelmia”, sanoo Ibi-Pippi Orup Hedegaard Tanskan yleisradioyhtiö DR:n artikkelissa. 45

Tilastojen ja rekisterien luotettavuuden menettäminen

Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä sukupuoli tarkoittaa henkilön juridista sukupuolta. Tällä hetkellä rekisterissä on henkilöitä, joiden sukupuolimerkintä viittaa biologiseen sukupuoleen sekä pieni joukko, joiden merkintä viittaa transhoitojen johdosta korjattuun sukupuoleen. Sukupuolen itsemäärittely luo rekisteriin uuden ryhmän, jonka sukupuolimerkintä pohjautuu pelkästään itsemäärittelyyn. Viranomainen ei voi jäljittää, mihin kenenkin sukupuolimerkintä viittaa, joten rekisterin luotettavuus ja käyttökelpoisuus heikkenee.

Valtioneuvoston mukaan yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon 46. LHB-Liitto kantaa huolta sukupuolten tasa-arvon ja eri ihmisryhmien yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta tärkeiden tilastotietojen luotettavuudesta jatkossa.

Naisten vankiloista tehtäisiin sekavankiloita

Naisvangit ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Naisvangeilla on usein väkivallan kokemuksia ja traumataustaa. Naisvangit tulee asuttaa erillään miehistä. 47,  48

Naisvankien joukkoon ei pidä asuttaa miehiä, jotka ovat vaihtaneet vain juridisen sukupuolensa naiseksi, mutta eivät ole sukupuoli-identiteetin tutkimuksissa tai hoidoissa. Hallituksen esitys mahdollistaa juridisen sukupuolensa muuttaneen miesrikollisen pitämisen miesten vankilassa vain, jos hänet todetaan vaaralliseksi. Kaikki miesrikolliset eivät kuitenkaan ole väkivalta- ja seksuaalirikollisia. 

Koska vankeinhoito on eduskunnan lakivaliokunnan vastuualuetta, aihepiiriä ja tutkimuslähteitä on esitelty lakivaliokunnalle toimittamissamme selvityksissä. 49 50

Väärinkäytöksiä on mahdoton todentaa

Tarkoitamme juridisen sukupuolimerkinnän vaihtamisen väärinkäytöksillä ensisijaisesti tilanteita, joissa henkilö ei kärsi lääketieteellisestä sukupuolidysforiasta, vaan tavoittelee sukupuolimerkinnän vaihtamisella jonkinlaista henkilökohtaista etua 51.

Toisekseen on perusteltua kysyä, mikä on lain oikeaa käyttöä, kun lain kohderyhmä eivät enää ole transsukupuoliset. Transsukupuolisilla tarkoitamme ihmisiä, joilla on todettu pitkäkestoinen ja vakava sukupuolidysforia ja jotka käyvät läpi lääketieteellistä transitiota. Vaikka lakia hyödyntävällä henkilöllä olisikin vilpittömästi jonkinlainen maskuliininen, feminiininen, non-binäärinen tai päivästä toiseen muuttuva (genderfluid) sukupuoli-identiteetti, onko tarkoituksenmukaista vaihtaa juridista sukupuolta, mikäli henkilö ei ole käynyt läpi lääketieteellisiä hoitoja eikä häntä ole todettu transsukupuoliseksi?

Mahdollisuus muuttaa juridista sukupuoltaan on avoin kaikille täysi-ikäisille, mutta toisaalta HE:ssä sen väitetään vaikuttavan vain sukupuolivähemmistöihin. Tämä on selkeä ristiriita.

Väärinkäytöksiä on vaikea näyttää toteen, jos juridinen sukupuoli on ainoa sukupuoleen viittaava tunnistetieto, joka tilastoidaan. Tilastollista seurantaa sellaisista juridista sukupuolta vaihtaneista henkilöistä, jotka eivät käy läpi sukupuolidysforiaa koskevia tutkimuksia tai hoitoja, ei tietääksemme ole maailmalla tehty.

Esimerkiksi viharikoksen vihamotiivin, joka on rangaistusta koventava seikka, todistelu voi vaikeutua syytetyn juridisen sukupuolen takia. Tekijä voisi väittää kuuluvansa samaan ryhmään kuin uhri, eli esimerkiksi biologinen mies voisi väittää olevansa lesbo. (Ks. Kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön? s. 5)

Yhdysvalloissa marrakuussa 2022 homoklubille hyökännyt 52, biologisesti miespuolinen joukkoampuja on oikeuskäsittelynsä alettua ilmoittanut sukupuoli-identiteettinsä olevan non-binäärinen (muunsukupuolinen) 53 54. Syytetty ampuja ilmeisesti on juridisesti mies eikä ole vaihtanut juridista sukupuoltaan. LHB-Liitto toivoo, ettei ilmoitus syytetyn sukupuoli-identiteetistä vaikuta tuomioon lieventävästi eikä vaikeuta viharikoksen käsittelyä.

Vilpillisestä hakemuksesta tuskin on mahdollista syyttää esimerkiksi rekisterimerkintärikoksena. Rekisterimerkintärikoksesta tuomitseminen vaatisi todistuksen siitä, että hakija on antanut viranomaiselle väärän tiedon eli valehdellut omasta sisäisestä kokemuksestaan, minkä todistaminen taas lienee mahdotonta.

Lasten ja nuorten asema

LHB-Liitto kiittää hallitusta siitä, että alaikäiset on rajattu hallituksen esityksen ulkopuolelle. Koska sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee myös Oikeus olla -kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan juridisen sukupuolen muuttamista ilmoitusasiaksi kaikille yli 15-vuotiaille, sekä huoltajan suostumuksella myös alle 15-vuotiaille, kommentoi LHB-Liitto asiaa alaikäisten kannalta.

2010-luvulla sukupuolidysforiasta kärsivien lasten ja nuorten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Syitä ei vielä tiedetä. 55 56

Sukupuolidysforisista lapsista kasvaa useimmiten lesboja, homoja tai biseksuaaleja

Lapsuuden identifioituminen vastakkaiseen sukupuoleen ennustaa ensisijaisesti aikuisuuden homoseksuaalisuutta, ei transsukupuolisuutta 57. Sukupuoliahdistuksen kokemukset ovat yleisiä nuorilla, jotka kipuilevat myös seksuaalisen suuntautumisensa kanssa. Homofobisen kiusaamisen uhriksi joutuminen voi altistaa sukupuolidysforialle 58.

Suurin osa sukupuolidysforisista lapsista kasvaa lesboiksi, homoiksi ja biseksuaaleiksi, eivätkä enää aikuisena koe sukupuoliristiriitaa. LHB-Liitto painottaa, että kun ryhmätasolla käsitellään sukupuolidysforiasta kärsivien nuorten asioita, käsitellään käytännössä pitkälti LHB-nuorten asioita.

Sosiaalinen transitio voi olla nuorelle haitallista

Juridisen sukupuolen vaihtaminen on osa sosiaalista transitiota eli lapsen sisäisen sukupuoli-identiteetin vahvistamista sosiaalisessa ympäristössä. Sosiaalinen transitio on voimakas psykososiaalinen interventio, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia lapsen tai nuoren vointiin. Sosiaalisen transition hyödyllisyydestä ei ole näyttöä 59.

Aiempien tutkimusten mukaan lapsuuden sukupuolidysforia useimmiten hälvenee kasvun myötä, ilman transitiota 60 61. Uusimpien tutkimusten mukaan sosiaalisesti transitioituneista lapsista todella pieni vähemmistö palaa syntymäsukupuoleensa 62 63.

Sosiaalinen transitio voi vaikeuttaa nuoren pohdintaa eri vaihtoehtojen välillä, vaikka pohdinnoille pitäisi antaa tilaa eikä aikuisten pitäisi erityisesti tukea tai kieltää mitään vaihtoehtoa. Sosiaalisen transition jälkeen takaisinpäin kääntyminen voi herättää nuoressa häpeää ja ahdistusta. Asiantuntijoiden mukaan alaikäisten kohdalla on tärkeää pitää kaikki ovet avoinna tulevan kehityksen suuntien suhteen. 64

Suomi suosittelee alaikäisille ensisijaisesti psykososiaalista tukea

Tunsin olevani mies, luulin olevani trans, mutta lopulta ymmärsin olevani lesbo.”

  • Keira Bell, detransitioitunut nainen, joka haastoi Iso-Britanniassa Tavistock-klinikan oikeuteen kaduttuaan 16-vuotiaana saamaansa hormoniblokkerihoitoa. 65

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kesäkuussa 2020 suosituksen alaikäisten sukupuolidysforian hoitomenetelmistä 66. Suosituksen taustamateriaaleina toimivat mm. tieteellinen kirjallisuuskatsaus ja eettinen selvitys.

Suosituksen mukaan ensivaiheen hoito sukupuoliahdistukseen on psykososiaalinen tuki ja tarvittaessa psykoterapia sekä mahdollisten samanaikaisten psykiatristen häiriöiden tarpeenmukainen hoito 67. Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet myös mm. Ruotsi 68 ja Iso-Britannia.

Iso-Britanniassa on aiemmin suosittu ns. affirmatiivista mallia (“affirmative approach”), jossa lapsen tai nuoren kokemusta omasta sukupuoli-identiteetistä pidetään hoidon lähtökohtana. Affirmatiivinen malli ei kuitenkaan jätä juurikaan tilaa sen pohtimiselle, voiko yksilön sukupuoliahdistus liittyä neuroepätyypillisyyteen tai kummuta esimerkiksi lapsuuden traumoista tai sisäistetystä homofobiasta. 69 Merkittävällä osalla lapsista, jotka ohjautuvat sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle, on neuroepätyypillisiä piirteitä tai sosiaalisia ongelmia perheessä.

NHS on sittemmin, lokakuussa 2022, kertonut suunnitelmistaan tiukentaa sukupuolidysforiasta kärsivien lasten ja nuorten hoitosuosituksia. Iso-Britanniassa on todettu, että näytönaste sukupuolidysforiasta kärsivien lasten ja nuorten interventioiden taustalla on heikkoa. 70 Erinäisistä hoidon laatuun liittyvistä huolista johtuen NHS:n ylläpitämä sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliknikka Tavistock määrättiin suljettavaksi kevääseen 2023 mennessä. Tavistock-klinikalle lähetteen saaneista yli 5000 potilaasta puolet on ollut alle 15-vuotiaita. Klinikalla on ollut jopa alle neljävuotiaita potilaita.71 72

Suomessa samat tahot, jotka haluavat alaikäisille oikeuden juridisen sukupuolen itsemäärittelyyn, usein ajavat myös alaikäisten hormonihoitojen (mm. puberteetin jarrutushoito) saatavuuden laajentamista. Tätä ajavat puolueohjelmissaan Vihreät 73, Vasemmisto 74 ja Feministinen puolue 75. Tämä on vastoin Palkon suositusta, sillä hormonihoitoja ei suositella kuin tietyissä erityistapauksissa, tapauskohtaisen tarkan harkinnan jälkeen. Tutkimusnäyttöä hyödyistä ei ole, ja vaikutukset mm. identiteetin muotoutumiseen ja hedelmällisyyteen ovat epäselviä.

Sukupuolen itsemäärittely ei vähentäisi nuorten itsetuhoisuutta

Juridisen sukupuolen itsemäärittelyn sallimista alaikäisille on perusteltu puhumalla elämän ja kuoleman kysymyksestä. On esitetty väitteitä, että nuoret päätyvät itsemurhaan, mikäli eivät saa puberteetin jarrutushoitoa tai mikäli eivät saa muuttaa juridista sukupuoltaan. Väitteet ovat ensinnäkin epätosia. Toisekseen väitetyillä tai todellisilla itsemurha-aikeilla kiristämistä (erityisesti aikuisten vaikuttajien taholta) voidaan pitää manipulatiivisena käytöksenä. Tunteisiin vetoavat kertomukset itsemurhista lisäävät itsemurhia 76.

Potilasjärjestöt painottavat viestinnässään hoitamattomaan sukupuolidysforiaan liittyvää itsetuhoisuutta. Useimmiten nuorten sukupuoli-identiteetin haasteet esiintyivät vakavien psykiatristen häiriöiden ja laajan identiteettihajaannuksen kontekstissa, jolloin mahdollisten itsetuhoisten ajatusten ei voida katsoa johtuvan yksiselitteisesti pelkästä sukupuolikokemuksesta 77. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tilaamassa kirjallisuuskatsauksessa ei löytynyt näyttöä pitkän tähtäimen itsemurhakuolleisuuden laskusta hoitojen myötä. 78

Myös Ruotsissa väitettä nuorten potilaiden korkeista itsemurhaluvuista on käytetty perusteluna lakiuudistuksen ajamiselle, mutta väitteelle ei ole löytynyt tieteellistä tukea. 79 Iso-Britanniassa on todettu, ettei puberteetin jarrutushoito vähennä itsetuhoisia ajatuksia. 80

Liite: Ehdotetut muutokset lainkohtiin

Lakiesitys 1 Laki sukupuolen vahvistamisesta

a) viittaus lakiesitykseen:

Laki sukupuolen vahvistamisesta 1 §, 2 §, 3 §

b) LHB-Liiton korjausehdotus:

Esitämme lain nimeksi “Laki sukupuolimerkinnän vahvistamisesta”.

1 § Sukupuolimerkinnän vahvistamisen edellytykset

“1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen;”

3 § Sukupuolimerkinnän vahvistamisen oikeusvaikutukset

“Tämän lain mukaisesti vahvistettua sukupuolimerkintää on pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, ellei toisin säädetä tai elleivät tasa-arvodirektiivin tarkoittamat yksityisyys- ja säädyllisyyskysymykset muuta edellytä.”

Lakiesitykset 3, 5, 6, ja 11

a) LHB-Liiton korjausehdotus:

3. Laki äitiysavustuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

“Mitä tässä laissa säädetään naisesta, sovelletaan raskaana olevaan henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.”

5. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

“Mitä tässä laissa säädetään naisesta, sovelletaan raskaana olevaan tai imettävään henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.”

11. Laki rikoslain 21 ja 22 luvun muuttamisesta

“Mitä tässä laissa säädetään naisesta, sovelletaan raskaana olevaan tai synnyttäneeseen henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.”

Lakiesitykset 8, 9, 10

a) LHB-Liiton kanta (yleisellä tasolla):

LHB-Liitto kiittää pyrkimyksiä selventää sateenkaariperheiden asemaa erottamalla lakiteksteissä toisistaan synnyttävä äiti ja muu äiti (tunnustanut äiti/adoptioäiti). LHB-Liitto moittii ilmaisun “synnyttävä äiti” tai “äiti” korvaamista ilmaisulla “synnyttänyt vanhempi”.

b) LHB-Liiton korjausehdotus:

9. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta

Kumotaan hallituksen esittämät muutokset.

Lakiesitys 12 Laki vankeuslain muuttamisesta ja 13 Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

a) viittaus lakiesitykseen:

Lakiesitys 12, 5 luku, 1 § ja 9 §

Lakiesitys 13, 3 luku, 1 § ja 9 §

b) LHB-Liiton korjausehdotus:

“[Vanki/Tutkintavanki], joka esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen ja jonka sukupuoli on vahvistettu toiseksi, sijoitetaan hänen vahvistetun sukupuolensa mukaiseen asunto-osastoon. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos se on välttämätöntä tutkintavangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi.”

Lisäksi silloin, kun harkintavaltaa käytetään vankia sijoitettaessa, tulisi ottaa huomioon erityisesti naisten etu ja tämä tulisi myös kirjata lakiin.

Lähdeluettelo

1 LHB-Liitto. Viitattu 28.11.2022 https://lhb-liitto.fi/

2 LHB-Liitto, Liity jäseneksi. Viitattu 28.11.2022 https://lhb-liitto.fi/liity-jaseneksi/

3 Norwegian Feminist Facing Up To Three Years In Prison Over Tweets. Viitattu 28.11.2022 https://genevievegluck.substack.com/p/norwegian-feminist-facing-up-to-three

4 Yardley, Miranda: Girl Dick, the Cotton Ceiling and the Cultural War on Lesbians and Women, 9.12.2018 https://medium.com/@mirandayardley/girl-dick-the-cotton-ceiling-and-the-cultural-war-on-lesbians-and-women-c323b4789368

5 Daily Mail: Trans lobby group Stonewall brands lesbians ’sexual racists’ for raising concerns about being pressured into having sex with transgender women who still have male genitals, 20.11.2021 https://www.dailymail.co.uk/news/article-10225111/Stonewall-brands-lesbians-sexual-racists-raising-concerns-sex-transgender-women.html

6 LHB-Liiton blogi: Moderni homofobia ja puuvillakatto, 2.6.2021 https://lhb-liitto.fi/2021/06/02/moderni-homofobia-ja-puuvillakatto/

7 BBC: The lesbians who feel pressured to have sex and relationships with trans women, 26.10.2021 https://www.bbc.com/news/uk-england-57853385

8 Helsingin Sanomat: Biologian osuutta sukupuolessa ja seksissä ei kannata kiistää, 28.10.2021 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008361584.html?share=a094271117610fed013f241f9a1d0005

9 Gay Male Journal: The facts about neo-homophobia from the trans community! Viitattu 26.11.2022 https://gaymalejournal.org/the-facts-about-supergay-vs-trans-homophobia/

12 Translain uudistusta kritisoivien transsukupuolisten kirje kansanedustajille, 22.8.2022 https://tulenhenkiblogi.blogspot.com/2022/08/translain-uudistusta-kritisoivien.html?m=1

13 Radio Dei: Meitä ei kuunnella – Transsukupuoliset kritisoivat translakia, 28.10.2022 https://deiplus.fi/ohjelmasarja/171

14 LHB-Liiton blogi, Haastattelu: trans ja toista mieltä, 8.6.2022 https://lhb-liitto.fi/2022/06/08/trans-ja-toista-mielta/

15 Dagbladet: Nytt kjønn med et tastetrykk? 18.4.2016 https://www.dagbladet.no/kultur/nytt-kjonn-med-et-tastetrykk/60154489

17 Translain uudistusta kritisoivien transsukupuolisten kirje kansanedustajille, 22.8.2022 https://tulenhenkiblogi.blogspot.com/2022/08/translain-uudistusta-kritisoivien.html?m=1

18 The Guardian: Transgender prisoner who sexually assaulted inmates jailed for life, 11.10.2018 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/11/transgender-prisoner-who-sexually-assaulted-inmates-jailed-for-life

19 Debbie Hayton, Gender Recognition Reform (Scotland) Bill – Submission, 25.5.2022 https://debbiehayton.com/2022/05/25/gender-recognition-reform-scotland-bill-submission/

20 The Economist: A system of gender self-identification would put women at risk, 3.7.2018

https://www.economist.com/open-future/2018/07/03/a-system-of-gender-self-identification-would-put-women-at-risk

21 HE, s. 15

22 HE, s. 51

23 Helsingin Sanomat: Miksi hoitoon hakeutuu yhä enemmän nuoria, jotka haluavat eroon naiseudesta? 2.8.2020 https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006588177.html

24 Sähköpostikirjeenvaihto THL:n kanssa 25.10.2022 lisaantymistilastot@thl.fi

25 HE, s. 27

26 Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:23

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74461/URN_ISBN_978-952-00-3584-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

27 Vaihtoehtoiset sääntelymallit sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman järjestämiseksi 2020 https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3e8dd589-9843-4fb7-bef9-bdae9e5746be/d48353e1-bab9-4404-8066-b0c5a6bf82e6/RAPORTTI_20200207144129.pdf

28 The Yogyakarta Principles: women’s rights were not considered. Julie Bindel and Melanie Newman talked to Professor Robert Wintemute. 9.4.2021 https://sex-matters.org/posts/updates/yogyakarta-principles/

29 LGB Alliance: About. Viitattu 28.11.2022 https://lgballiance.org.uk/about/

30 YK:n erityisraportoijan kirje Iso-Britannian hallitukselle 18.11.2022. Alsalem, Reem: Mandate of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Ref.: OL GBR 14/2022. Viitattu 28.11.2022 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27681

31 Yle: Tutkimus raiskaajien motiiveista kertoo, ettei häpeää osoiteta, 15.2.2021 https://yle.fi/a/3-11784423

32 Yle: Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille, mutta väkivalta kirjataan vain harvoin sairaalassa ylös, 21.1.2020 https://yle.fi/a/3-11167864

33 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma “Suomi tasa-arvon kärkimaaksi 2020-2023”. Viitattu 28.11.2022 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162588

34 Lausuntoyhteenveto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Viitattu 28.11.2022 https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/25ab4c83-56cb-4d70-84ec-4d0b8ff2476e/7398573d-a85d-4bb7-94c2-453a931690d8/YHTEENVETO_20220922081747.PDF

35 STM:n lainvalmistelutyöryhmän vastaus Naisten Rintama ry:n lisäkannanottopyyntöön. Viitattu 28.11.2022 https://www.naistenrintama.fi/tiedotteet-ja-kannanotot/tiedote-stmn-vastaus-tarkentavaan-kannanottopyyntoomme-translain-uudistukseen-liittyen/

36 HE, s. 65

37 Aluehallintovirastojen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen

vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta, LSSAVI/3340/2022. Luettavissa Lausuntopalvelussa. Viitattu 28.11.2022 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=495271d5-de4c-4fbc-8ae7-3daca465dad2

38 Lainkirjoittajan opas. Viitattu 28.11.2022 http://lainkirjoittaja.finlex.fi/23-maaritelmista/maaritelmista/

39 Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022. Viitattu 28.11.2022 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_1+2022.pdf

40 Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022, sivut 15 ja 81. Viitattu 28.11.2022 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_1+2022.pdf

41 EU:n tavaroiden ja palveluiden saatavuutta koskeva tasa-arvodirektiivi (Neuvoston direktiivi 2004/113/EY) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN

42 Diskrimineringsnemda, sak 16/68, 2018. Viitattu 28.11.2022 https://www.diskrimineringsnemnda.no/showcase/2018000068

43 Guidelines and information for staff on how to react to and answer questions about trans people in gender-segregated spaces, 2021. Viitattu 28.11.2022 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/trans_folk_kyngreind_rymi_vefur.pdf

44 Youtube: Dane becomes legally a woman, then enters women’s locker room (English subtitles). Viitattu 29.11.2022 https://youtu.be/NDrhMrqBe48

45 DK: Ibi-Pippi er kvinde men blev smidt ud fra kvindernes omklædning, 6.5.2015 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/ibi-pippi-er-kvinde-men-blev-smidt-ud-fra-kvindernes-omklaedning

46 Tieto käyttöön -verkkosivusto. Selvitys ja tutkimustoiminta, Valtioneuvosto. Viitattu 29.11.2022 https://tietokayttoon.fi/tietoa-toiminnasta

47 Yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt – Nelson Mandela -säännöt. Rikosseuraamuslaitos 2017 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules_Finnish-ebook.pdf

48 Yle: Pitkän uran vankilanjohtajana tehnyt Kaisa Tammi: Naisvankien kanssa ei voi toimia samalla tavalla kuin miesvankien kanssa, 20.10.2022 https://yle.fi/a/3-12664058

49 LHB-Liitto, Näin lausuimme translaista lakivaliokunnassa 18.10.2022, julkaistu 20.10.2022 https://lhb-liitto.fi/2022/10/20/asiantuntijalausunto-18-10-2022/

50 LHB-Liitto, Lisäselvityksemme lakivaliokunnalle koskien translain uudistusta, 6.11.2022 https://lhb-liitto.fi/2022/11/06/lisaselvitys-asiaan-he-189-2022/

51 HE, s. 66

52 Iltalehti: Ainakin viisi kuollut ammuskelussa homoklubilla Coloradossa, 20.11.2022 https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/cb48f4c2-8a0d-4ad7-92de-eb0469c41099

53 22CR6008 People of the State of Colorado v. Anderson Lee Aldrich. Viitattu 28.11.2022 https://www.courts.state.co.us/Courts/District/Case_Details.cfm?Case_ID=4928

54 Demand for a preliminary hearing – People of the State of Colorado v. Anderson Aldrich. Viitattu 28.11.2022 https://www.courts.state.co.us/userfiles/file/Court_Probation/04th_Judicial_District/El_Paso/22CR6008/DEMAND%20FOR%20A%20PRELIMINARY%20HEARING%20%5BD-07%5D.pdf

55 Kaltiala, R.: Nuorten sukupuoli-identiteetti ja sukupuoliahdistus nyt, 2022. Viitattu 28.11.2022 https://skooppi.fi/wp-content/uploads/Kaltiala_handout_Skooppi.pdf

56 Kaltiala-Heino, R.; Työläjärvi, M. ja Suomalainen, L.: Kun sukupuoli on nuorelle ongelma, 2018. Viitattu 28.11.2022 https://www.duodecimlehti.fi/duo14555

57 Kaltiala-Heino, R.; Työläjärvi, M. ja Suomalainen, L.: Kun sukupuoli on nuorelle ongelma, 2018. Viitattu 28.11.2022 https://www.duodecimlehti.fi/duo14555

58 DeLay, D., Lynn Martin, C., Cook, R.E. et al. The Influence of Peers During Adolescence: Does Homophobic Name Calling by Peers Change Gender Identity? J Youth Adolescence 47, 636–649 (2018). Viitattu 28.11.2022 https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-017-0749-6

59 Sievert, ED., Schweizer, K., Barkmann, C., Fahrenkrug, S. & Becker-Hebly, I. Not social transition status, but peer relations and family functioning predict psychological functioning in a German clinical sample of children with Gender Dysphoria. Clin Child Psychol Psychiatry. 2021 Jan;26(1):79-95. Epub 2020 Oct 20. PMID: 33081539. Viitattu 28.11.2022. doi: 10.1177/1359104520964530

60 Kaltiala-Heino, R.; Työläjärvi, M. ja Suomalainen, L.: Kun sukupuoli on nuorelle ongelma, 2018. Viitattu 28.11.2022 https://www.duodecimlehti.fi/duo14555

61 Singh, D.; Bradley, S.J. & Zucker K.J. Frontiers in Psychiatry 2021(12). A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder. Viitattu 28.11.2022 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.632784

62 Olson, K.R.; Durwood, L.; Horton, R.; Gallagher, N.M. ja Devor, A: Gender Identity 5 Years After Social Transition. Pediatrics August 2022. Viitattu 28.11.2022 https://doi.org/10.1542/peds.2021-056082

63 Steensma, T.D; McGuire, J.K.; Kreukels, B.P.; Beekman, A.J. & Cohen-Kettenis, P.T. Factors associated with desistence and persistence of childhood gender dysphoria: a quantitative follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013 Jun;52(6):582-90. doi: 10.1016/j.jaac.2013.03.016. Epub 2013 May 3. PMID: 23702447. Luettavissa myös osoitteessa https://www.transgendertrend.com/wp-content/uploads/2019/06/Steensma-Persistence-2013.pdf

64 Kaltiala-Heino, R.; Työläjärvi, M. ja Suomalainen, L.: Kun sukupuoli on nuorelle ongelma, 2018. Viitattu 28.11.2022 https://www.duodecimlehti.fi/duo14555

66 Palveluvalikoimaneuvoston suositus: Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät, 11.6.2020 https://palveluvalikoima.fi/sukupuolidysforia-alaikaiset

67 Palveluvalikoimaneuvoston suositus: Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät, 11.6.2020, sivu 8 https://palveluvalikoima.fi/sukupuolidysforia-alaikaiset

68 SEGM: Summary of Key Recommendations from the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen/NBHW), 27.2.2022

https://segm.org/segm-summary-sweden-prioritizes-therapy-curbs-hormones-for-gender-dysphoric-youth

69 The Guardian: Observer view on gender identity services for children, 20.3.2022 https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/20/observer-view-cass-review-gender-identity-services-young-people

70 The Cass Review – Independent Independent review of gender identity services for children and young people: Interim report, February 2022. Viitattu 28.11.2022 https://cass.independent-review.uk/publications/interim-report/

71 The Telegraph: Most children who think they’re transgender are just going through a ‘phase’, says NHS, 23.10.2022 https://archive.ph/LhdDj

72 Daily Mail: Parents of three-year-olds ’took their children to NHS Tavistock clinic claiming they were trans when they just wanted a child of a different sex’, psychiatrist says, 22.10.2022 https://www.dailymail.co.uk/news/article-11342541/Dr-Az-Hakeem-says-parents-claimed-kids-trans-NHS-Tavistock-transing-factory-clinic.html

73 Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2019-2023. Viitattu 28.11.2022 https://www.vihreat.fi/ohjelmat/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2019-2023/

74 Vasemmistoliiton tavoiteohjelma 2022-2025, s. 41. Viitattu 28.11.2022 https://vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2022/06/tavoiteohjelma_A4.pdf

76 Yle: Itsemurhasta uutisoiminen on kuolemanvaarallista, 24.1.2017 https://yle.fi/a/3-9402416

77 Kaltiala-Heino, R.; Työläjärvi, M. ja Suomalainen, L.: Kun sukupuoli on nuorelle ongelma, 2018. Viitattu 28.11.2022 https://www.duodecimlehti.fi/duo14555

78 Saarni, S. & Uusitalo, S. Sukupuolen variaatioihin liittyvän dysforian

lääketieteelliset hoidot – analyysi eettisistä kysymyksistä. Palveluvalikoimaneuvoston aiheeseen liittyvän suosituksen liitteeksi, 13.2.2020 https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/22895008/Valmistelumuistion+liite+5_EUnetHTA+eettinen+analyysi.pdf/7a641ae3-141b-84dd-44ad-ebf23909e239/Valmistelumuistion+liite+5_EUnetHTA+eettinen+analyysi.pdf?t=1592317706000

79 Ihmisten Kirjo, SVT: Itsemurhariskiä käytetään perusteena nuorten transihmisten sukuelinkirurgialle – näyttöä väitteelle ei ole, 9.10.2019 https://www.ihmistenkirjo.net/blog/svenska-dagbladetin-pkirjoitus-3102019-s9y7w

80 Dyer, C. Puberty blockers do not alleviate negative thoughts in children with gender dysphoria, finds study BMJ 2021; 372 :n356. Viitattu 28.11.2022. Doi: 10.1136/bmj.n356

3 vastausta artikkeliin “LHB-Liiton asiantuntijalausunto sotevaliokunnalle translain uudistukseen liittyen

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: