Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LHB-Liitto ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

LHB-Liitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka ajaa seksuaalivähemmistöön kuuluvien eli lesbojen, homojen ja biseksuaalien etuja ja edistää heidän oikeuksiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa, vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin, kouluttaa, tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, järjestää vertaistukitoimintaa sekä vapaa-ajan toimintaa.

Sitoudumme seuraaviin periaatteisiin:

 1. Määrittelemme seksuaalivähemmistöiksi lesbot, homot ja biseksuaalit.
 2. Seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu biologiseen sukupuoleen.
 3. Biologisia sukupuolia, eli lisääntymisbiologisia rooleja, on ihmislajilla kaksi. Biologinen sukupuoli on muuttumaton.
 4. Puolustamme lesbojen ja homojen oikeutta kokoontua omissa ryhmissään siten, että he rajaavat osallistujat biologiseen sukupuoleen perustuvan seksuaalisen suuntautumisen mukaan.
 5. Emme koe sanan queer kuvaavan meitä ryhmänä emmekä kannata poliittista queer-teoriaa.
 6. Seksuaalista suuntautumista ei voi muuttaa.
 7. Seksuaaliset fetissit ja mieltymykset eivät ole seksuaalisia suuntautumisia.
 8. Seksuaalivähemmistöillä on oikeus edistää etujaan ja tarpeitaan yhteiskunnassa ja järjestäytyä tämän toteuttamiseksi.
 9. Haluamme suojella alaikäisiä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia epätieteellisiltä, vahingollisilta ideologioilta ja toiminnalta ja turvata lasten kasvurauhan.
 10. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä.
 11. Edistämme sananvapauteen perustuvaa avointa keskustelua seksuaalivähemmistöjä koskevissa asioissa.
 12. Lainsäädännön, poliittisen päätöksenteon ja viranomaisohjeiden, jotka koskevat seksuaalivähemmistöjä, tulee perustua tutkittuun tietoon.
 13. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia.

Vastustamme seuraavia tavoitteita:
-suojaikärajan laskeminen
-insestin laillistaminen
-eläimiinsekaantumisen hyväksyminen

Emme myöskään tule järjestönä edistämään seuraavia seksuaalipoliittisia tavoitteita:
-moniavioisuuden laillistaminen
-parituksen laillistaminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 2. omistaa ja myydä toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 3. toiminnan tukemista varten myös omistaa ja myydä oheistuotteita;
 4. harjoittaa julkaisutoimintaa;
 5. järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistumisesta peritään osallistumismaksu; sekä
 6. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, kannatusjäseneksi tai kunniajäseneksi voidaan ottaa täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun, periaatteet ja säännöt. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsen voi olla:

varsinainen jäsen, jolla on äänioikeus;

 1. varsinainen jäsen, jolla on äänioikeus;
 2. kannatusjäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta;
 3. yhteisöjäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta; tai
 4. kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja, jolla on äänioikeus.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hakemuksen muodosta säätää tarkemmin yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenedut, jotka yhdistyksen aiempien sääntöjen mukaan tietylle jäsenelle edelleen kuuluisivat, säilyvät ennallaan.

Jäsen, kannattava jäsen, yhteisöjäsen tai kunniajäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän ei täytäkään jäseneksi ottamisen ehtoja, tai mikäli hän toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti tai muulla tavoin aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle tai sen toiminnalle.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 2-7 jäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on järjestön varsinainen jäsen ja joka ollut järjestön jäsen 3 kuukautta ja on osoittanut edistävänsä yhdistyksen tavoitteita ja sitoutuvansa sen periaatteisiin. Tämän voi osoittaa toimimalla aktiivisesti joko yhdistyksessä tai sen ulkopuolella kansalaisvaikuttamisen, politiikan, julkisen kirjoittamisen tai muun vastaavan toiminnan piirissä. Hallituskelpoisuudesta päättää hallituksen esityksen pohjalta yhdistyksen kokous. Ehdoista voidaan joustaa, mikäli ehdokkaita hallitukseen ei muuten saada tarpeeksi.

Puheenjohtajan toimikausi on 1 vuosi (eli 2 vuosikokouksen välinen aika), muun hallituksen toimikausi on 2 vuotta (eli 3 vuosikokouksen välinen aika). Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäsenistä puolelle päätetään erovuoroisuus (eli 1 vuoden mittainen kausi) arvalla.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, hallitus valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ja yhteisöjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle sähköpostitse vähintään 10 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa muita kanavia pitkin.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: