#NoToSelfID – Juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota vastaan

Lakiesitys ns. translain uudistamiseen liittyen esitellään eduskunnalle 1.9.2022 (Laki sukupuolen vahvistamisesta). Kyseistä lakia ehdotetaan uudistettavan niin, että lääketieteelliset transhoidot ja juridisen sukupuolen vahvistamisen prosessi eriytettäisiin toisistaan. 

Juridisen sukupuolimerkinnän voisi jatkossa vaihtaa kuka tahansa täysi-ikäinen käytännössä omalla ilmoituksella. Hakijalta ei siis edellytettäisi diagnoosia tai lääkärin lausuntoa.

Ihmisen sukupuoli, joka on binäärinen ja muuttumaton ominaisuus, todetaan useimmiten jo ennen syntymää. Syntymän jälkeen väestörekisteriin merkitään ihmisen sukupuoli biologisena ominaisuutena – merkintä kertoo, onko ihminen mies- vai naispuoleinen. 

Virallinen sukupuolimerkintä on pienen vähemmistön kohdalla tälläkin hetkellä riippumaton henkilön biologisesta sukupuolesta, perustuen henkilön subjektiiviseen kokemukseen eli sukupuoli-identiteettiin. Sukupuolimerkintänsä voivat vaihtaa ne sukupuoliristiriitaa kokevat aikuiset, jotka ovat saaneet transsukupuolisuusdiagnoosin ja täyttävät juridisen sukupuolen vaihtamisen edellytykset. Merkinnän voi vaihtaa vastakkaisen sukupuolen mukaiseksi, eli juridinen sukupuoli noudattelee jakoa miehiin ja naisiin. 

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä on mielestäni perusteltua ja lakia tulisi tältä osalta muuttaa.

Translain uudistuksen myötä juridisen sukupuolen vaihtaminen tulisi mahdolliseksi kaikille – ilman vaatimusta lääketieteellisestä selvityksestä. Tämä antaa mahdollisuuden lain väärinkäytölle. Lisäksi on mahdollista, että sukupuolen vahvistamisia tehtäisiin prosessin helppouden vuoksi impulsiivisesti – ja että sitä kaduttaisiin myöhemmin. Henkilöillä, jotka identifioituvat vastakkaisen sukupuolen edustajiksi, voi asiaan liittyä mielenterveydellisiä, neuropsykiatrisia ja persoonallisuuteen liittyviä haasteita. 

Sukupuoliristiriitaa kokevat ansaitsevat hyvää hoitoa. Näkisin, että on kaikkien etu, että jokaisella juridisen sukupuolen vahvistamista hakevalla olisi hoitosuhde sukupuoli-identiteetin hoitoon erikoistuneeseen yksikköön.

Sukupuoli-identiteetti on epämääräinen käsite

Missään laissa ei määritellä, mitä sukupuoli on. Sukupuoli-identiteetti määritellään tasa-arvolaissa tarkoittavan “henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan”. Sukupuoli-identiteetin käsite jää ylipäätään kovin epämääräiseksi. Kun sukupuolella tarkoitetaan tuntemuksille perustuvaa sukupuoli-identiteettiä, menettävät sanat “nainen” ja “mies” merkityksensä. Herää kysymys, kuuluuko valtion pitää rekisteriä ihmisten identiteeteistä. On kyseenalaista, tuleeko jokaista kohdella niin lain edessä kuin arkielämässäkin hänen sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti – välittämättä biologisen sukupuolen merkityksestä kyseisessä asiassa. 

 Biologisella sukupuolella on merkitystä monessa asiassa

Lailla olisi mahdollisesti vaikutuksia ainakin seuraaviin asioihin:

  • Luotettava tutkimus ja tilastointi sukupuolittuneista ilmiöistä. Marginaalisten ryhmien kohdalla pienikin määrä juridisen sukupuolensa vaihtaneita henkilöitä vääristää tehtyjä arvioita.
  • Terveydenhuollossa biologinen sukupuoli on olennainen tieto mm. oikean diagnoosin määrittämisessä, lääkkeiden annostelussa ja seulontakutsuja lähetettäessä. 
  • Sukupuolittuneet julkiset tilat kuten pukeutumis- ja peseytymistilat, sairaalan osastot ym. Juridinen sukupuoli ei määritä, kuka pääsee mihinkin tilaan, vaan kyse on vakiintuneista käytännöistä. Epäselväksi jää, olisiko lakimuutoksen jälkeen mitään perusteita poistaa esim. naisten pukeutumistiloista henkilö, joka on ulkoisesti mies, mutta juridiseltaan sukupuoleltaan nainen. 
  • Mies- ja naisvankien sijoittelu vankiloissa. Lakimuutoksen myötä kenellä tahansa miespuolisella vangilla olisi mahdollisuus siirtyä naisvankilaan, jos tämä vaihtaisi juridisen sukupuolensa itseilmoituksella. Näin on jo käynyt ulkomailla, ks. fairplayforwomen.com/campaigns/prisons
  • Reilu asetelma urheilussa. Biologisten miesten saavuttama fyysinen etu naisiin verrattuna ei katoa itseidentifikaation myötä.
  • Tasa-arvolain vaatimien sukupuolikiintiöiden täyttäminen valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä.

On muistettava, että seksuaalinen väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin. Naisten Rintama ry:n mukaan lakia laatiessa ei ole esitetty arviota sukupuolivaikutuksista, vaikka hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2020-2023 sanotaan, että sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden määritelmistä on erilaisia näkemyksiä

Käsitys siitä, että sukupuoli perustuu tunteeseen biologisen sukupuolen sijaan hämärtää sen, mistä homoseksuaalisuudessa on kysymys. Homot, lesbot ja biseksuaalit ovat kiinnostuneita samansukupuolisista ihmisistä. Se, miten joku identifioituu, ei vaikuta kiinnostukseen. Seksuaalivähemmistöön kuuluminen on ominaisuus, jolle ei voi mitään, ja jossa ei ole mitään väärää. Valtaväestön ollessa heteroseksuaaleja, ei oman seksuaalisen suuntautumisen erilaisuuden hyväksyminen ole aina helppoa. 

Kun kuka tahansa voi olla “nainen”, niin silloin kuka tahansa voi myös kutsua itseään lesboksi. Sama pätee homomiesten kohdalla. Jos translain uudistuksen myötä juridisen sukupuolen vaihtaminen helpottuisi, voisi se osan kohdalla vahvistaa heidän vakaumustaan omasta identiteetistään ja johtaa tilanteisiin, joissa he vaativat tulevansa kohdelluksi täysin identiteettiensä mukaisesti. 

On ymmärrettävää, miksi lesbo voi kokea epämukavaksi ja jopa loukkaavaksi sen, kun biologinen mies identifioituu lesboksi ja haluaa mukaan lesbojen yhteisöön ja tapahtumiin, sekä tavoittelee seksuaalista kanssakäymistä lesbojen kanssa. Useimmat seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavat järjestöt, kuten Seta, vaikuttavat liputtavan sukupuolen ja seksuaalisuuden itsemäärittelyn sekä biologisen sukupuolen merkityksen häivyttämisen puolesta.

Osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä on toki kanssani eri mieltä tästä asiasta. He saattavat nähdä minun näkemykseni vaarallisena vihapuheena*, jolla ei tulisi olla sijaa yhteiskunnassamme. Toivoisin, että voisimme käydä vastapuolen kanssa asiallista vuoropuhelua aiheesta – ilman toistemme halveksimista tai vaientamista. Toisiin ihmisiin voi suhtautua kunnioittavasti ilman, että jakaisi heidän kanssaan samat näkemykset keskusteltavasta aiheesta. 

Seksuaalivähemmistöt juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota vastaan

Lakiuudistusta ajetaan julkisuudessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen nimissä ja ihmisoikeuksiin sekä itsemääräämisoikeuteen vedoten. Kaikki seksuaalivähemmistöön kuuluvat tai  transsukupuoliseksi identifioituvat eivät luonnollisestikaan kannata esitysluonnoksen mukaisen lain säätämistä. Seksuaalivähemmistöjen järjestöt kuten LGB Alliance ja sen sisarjärjestöt ympäri maailmaa ovat kampanjoineet sukupuolen itseidentifikaatiota vastaan. Kun Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja lain uudistukseen liittyen, olivat LHB-Liitto ry ja Naisten Rintama ry ainoat järjestöt, jotka esittivät lakiehdotuksesta kritiikkiä. 

Saksan LGB Alliance kampanjoi sukupuolen itseidentifikaatiota vastaan Instagramissa (@lgballiance_germany). Julkaisuja voi etsiä sosiaalisesta mediasta tunnisteella #NoToSelfID.

Nyt, kun translain uudistus on tulossa eduskunnan käsittelyyn, on korkea aika herätellä julkista keskustelua aiheesta. Puolusta, kyseenalaista, kerro perustelusi. Voit jakaa ajatuksiasi aiheesta alla olevaan kommenttikenttään tai esimerkiksi somessa tunnisteilla #translaki, #translainuudistus, #juridinensukupuoli. 

* Termiä ”vihapuhe” käytetään tekstissä kuvaamaan keskustelukulttuuria, jossa biologisen sukupuolen pitämistä faktana pidetään uskonnollis-konservatiivisten, naisvihamielisten anti-gender-toimijoiden retoriikkana, jolla pyritään heikentämään naisten ja transihmisten ihmisoikeuksia. Yksi esimerkki tästä on Setan asiantuntijan yksityishenkilölle lähettämät viestit. Voit lukea lisää Setan asiantuntijan näkemyksistä täältä: https://lhb-liitto.fi/2022/05/24/seta-anti-gender/

LHB-Liitto ry:n mukaan seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu biologiseen sukupuoleen eikä kenenkään sisäiseen kokemukseen sukupuolestaan. Pidämme erittäin huolestuttavana ilmiötä, jossa seksuaalivähemmistöjä väitetään uskonnolliskonservatiiveiksi tai naisten ja transihmisten ihmisoikeuksien vastustajiksi siksi, että tunnistamme biologiset tosiseikat ja puolustamme seksuaalivähemmistöjen etuja.

Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Yleisesti viharikoksella tarkoitetaan rikosta, jonka motiivina on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Teko voi kohdistua myös valtaväestöön. LHB-Liitto tuomitsee kaiken tällaisen rikollisuuden. https://poliisi.fi/viharikokset

Tekstin on kirjoittanut LHB-Liiton puheenjohtaja Katri


muokattu 30.8.2022 klo 16:10, lisätty vihapuheen määritelmä tekstin loppuun.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: