Kysymyksiä #OikeusOlla -kansalaisaloitteesta

Tämän tekstin on kirjoittanut anonyymi, meille tuntematon kirjoittaja. Tekstin pitkä versio löytyy täältä ja lyhyempi versio täältä (molemmat ovat Google Docs -dokumentteja). Tekstiä saa jakaa vapaasti.

KYSYMYKSIÄ SUKUPUOLEN ITSEIDENTIFIKAATIOTA PUOLTAVASTA KANSALAISALOITTEESTA

Kuudes huhtikuuta kansalaisaloite-sivulla pantiin vireille aloite laillisen sukupuolen muuttamisprosessin määrittelystä uudelleen. Tämä lakialoite on nyt saanut vaaditun määrän kannatusilmoituksia ja tulee etenemään eduskunnan käsiteltäväksi.

Olen seurannut vastaavia aloitteita ja lakeja muualla maailmassa ja luin tämän aloitteen läpi hyvin tarkasti. Minulla on erinäisiä kysymyksiä sekä siitä mitä aloitteessa sanotaan, että siitä mitä siinä ei sanota. Pidän aloitetta nykymuodossaan erittäin huolestuttavana syystä, että se jättää alla esitetyt tärkeät kysymykset täysin huomiotta. 

Kansalaisaloitteen alkuperäinen teksti on luettavissa täältä. Pyydän että luette sekä aloitteen, että esittämäni kysymykset tarkasti läpi. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8320 

Kansalaisaloitteen sisältämät käytännöt on aloitteessa nimetty “itsemääräämisoikeudeksi”. Tässä on kyseessä käsite, joka englanninkielisessä maailmassa tunnetaan termillä “self-ID” ja joka olisi parempi kääntää -vaikkakin kömpelösti- itseidentifikaatioksi. 

Aloitteessa käytetään puheena olevasta prosessista termiä “sukupuolen vahvistaminen”, mutta tosiasiassa kyse on laillisen sukupuolen muuttamisesta. 

Kansalaisaloitteen huomattavin muutos nykyisiin lakeihin on, että laillisesta sukupuolesta tulisi puhtaasti ilmoitusasia, jota varten ei vaadittaisi mitään muuta kuin itse ilmoituksen teko. Tähän ei vaadittaisi diagnoosia, ei lääkehoitoja, ei leikkauksia, ei ”vastakkaisen sukupuolen roolissa elämistä”, ei minkäänlaisia muutoksia henkilön itsensä kohdalla, tai minkäänlaisia todisteita. Kuka tahansa voisi aloitteen tekstin perusteella muuttaa laillisen sukupuolensa elektronisen palvelun kautta. Aloite ei edes mainitse harkinta-aikaa, joten on syytä olettaa että muutos lailliseen sukupuoleen tulisi voimaan välittömästi. Lakialoite lähtee oletuksesta, että pelkkä ilmoituksen teko on riittävä osoitus henkilön kokemasta ja todellisesta tarpeesta, sekä heidän vilpittömyydestään ja rehellisyydestään.

Tämän lakialoitteen mukaan henkilön ”laillinen sukupuoli” riippuisi pelkästään henkilön omasta ilmoituksesta. Sama lakialoite ei kuitenkaan missään vaiheessa selitä, mihin asioihin laillista sukupuolta sovellettaisiin.

Aloite kohtelee käsitettä ”sukupuoli” kuin se olisi joko pelkästään laillinen kysymys, tai sisäisen sukupuoli-identiteetin ilmentymä. Kansalaisaloite ei missään vaiheessa edes tunnusta fyysisen sukupuolen olemassaoloa, koko teksti viittaa ainoastaan ”lailliseen” sukupuoleen. Myös sen enempää nykyinen tasa-arvolaki kuin syrjintälakikaan eivät määrittele sukupuolta. On siis täysin avoinna, tullaanko laeissa ja käytännöissä soveltamaan fyysistä sukupuolta, vai laillista sukupuolta (josta siis tulisi pelkkä ilmoitusasia).  

-Jos laki tulee käsittelemään sukupuolta pelkästään laillisena asiana, miten voidaan taata, että fyysinen sukupuoli tullaan jatkossakin ottamaan huomioon?

Toivon että kaikki lukevat tämän kansalaisaloitteen huolellisesti läpi, tekstin pituudesta huolimatta, ja miettivät tämänkaltaisen lakitekstin vaikutusta alla oleviin kysymyksiin. 

Aloitteen herättämät ydinkysymykset on alla lihavoitu. 

(Vanhempia ja vanhemmiksi aikovia suositellaan erityisesti lukemaan aloitteen lopusta teksti, jossa selitetään miten lakia sovellettaisiin alaikäisiin.)

 1. INTIIMITILAT JA NIIHIN PÄÄSY

Tuleeko intiimitilojen erottelu jatkossa perustumaan lailliseen sukupuoleen vai fyysiseen sukupuoleen?

On paljon naisia, jotka eivät halua jakaa intiimitilojaan fyysisesti miespuolisten ihmisten kanssa. Tähän joukkoon kuuluvat mm. seksuaaliväkivallan ja parisuhdeväkivallan uhrit, sekä uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset ryhmät.

– Onko näihin ryhmiin lukeutuvilla naisilla oikeus tiloihin, joissa ei ole miespuolisia ihmisiä?

– Onko naisilla tällaisen lain tultua voimaan ylipäätään oikeutta intiimitiloihin, joihin pääsy määräytyy fyysisen sukupuolen perusteella?

Intiimitilojen erottelu fyysisen sukupuolen perusteella ei ole pelkästään mielenrauhan asia, vaan kyse on aina ollut suurelta osin myös turvallisuudesta. Ylivoimaisesti suurin osa seksuaalirikollisista on fyysiseltä sukupuoleltaan miehiä. Ylivoimaisesti suurin osa heidän uhreistaan on fyysiseltä sukupuoleltaan naisia. Lisäksi miehet ovat yleisesti ottaen vahvempia kuin naiset. Fyysisen sukupuolen perusteella eroteltujen intiimitilojen tarkoitus on estää seksuaalirikollisilta helppo pääsy potentiaalisten uhrien keskelle.  (Rikollisesti käyttäytyvä voidaan tietysti yhä poistaa tilasta, mutta siinä vaiheessa rikos on jo tapahtunut ja joku on jo joutunut sen uhriksi, suojavaikutus ei siis tällöin toteudu.)

– Miten varmistetaan tämän suojavaikutuksen säilyminen, jos pääsy intiimitiloihin muuttuu lailliseen sukupuoleen perustuvaksi?

 1. URHEILU

Urheilusta ei juurikaan säädetä laissa, mutta urheilu on eroteltu turvallisuus- ja reiluussyistä fyysisen sukupuolen perusteella naisten ja miesten urheiluun.

Erityisesti kontaktilajeissa tämä on tärkeä kysymys. World Rugby yhdistys on päättänyt, ettei fyysisesti miespuolisia pelaajia voi päästää pelaamaan naisten joukkueisiin, koska tämä olisi naispuolisille osanottajille liian vaarallista. Ison Britannian rugby-yhdistys sen sijaan sallii osanottajan valita joukkueensa itseidentifikaation perusteella.

Monessa perinteisessä urheilulajissa miespuolisilla osanottajilla* on selvä ylivoima. Tuleeko pääsy näiden lajien naisten luokkiin määräytymään fyysisen vai laillisen sukupuolen perusteella?

*Tämä ylivoima säilyy hormonihoidoista huolimatta.

-Tuleeko laillisen sukupuolen muuttaminen ilmoitusasiaksi vaikuttamaan siihen, miten osanottajat jaetaan urheilujoukkueisiin ja -kilpailuluokkiin? Ja tuleeko tämä pätemään sekä kontaktilajeihin, että muihin lajeihin?

 1. TERVEYDENHOITO

-Miten turvataan se, että terveydenhoitohenkilökunnalla on aina tieto potilaan fyysisestä sukupuolesta, riippumatta esimerkiksi potilaan tajunnan tasosta? 

Kenen on vastuu, jos potilasta hoidetaan esimerkiksi väärän fyysisen sukupuolen mukaisilla viitearvioilla ja seurauksena on munuaisvaurio (näin on jo tapahtunut)? 

-Millä perusteella määritellään sairaanhoidossa potilaiden jakaminen vuodeosastoille? Tuleeko se perustumaan fyysiseen vai lailliseen sukupuoleen? Ja onko potilaalla oikeus valittaa sijoituksesta?

Valitaanko hoitohenkilökunta fyysisen vai laillisen sukupuolen perusteella? Ja jos potilas ei ole valintaan tyytyväinen, onko potilaalla oikeus valittaa?

-Miten toimitaan potilaan pyytäessä hoitohenkilökuntaa, joka on potilaan kanssa samaa fyysistä sukupuolta? 

 1. RUUMIINTARKASTUKSET JA VANKILALAITOS

-Miten määritellään ruumiintarkastusten kohdalla se, kuka ruumiintarkastuksen saa suorittaa? Fyysisen vai laillisen sukupuolen mukaan?

-Onko ruumiintarkastukseen joutuvilla oikeus siihen, että ruumiintarkastuksen suorittaa samaa fyysistä sukupuolta oleva henkilö?

Millä perusteella määräytyy vankilassa olevan henkilön sijoitus? Fyysisen vai laillisen sukupuolen mukaan? Jos se päätetään laillisen sukupuolen mukaan, miten taataan naispuolisten vankien turvallisuus siinä tapauksessa, että naisten vankilaan siirretään miespuolinen vanki, joka on syyllistynyt seksuaaliseen väkivaltaan naisia kohtaan? Isossa-Britanniassa vangin sijoitus vankilalaitoksessa määräytyy nyt jo self-ID periaatteella. On jo tapauksia, joissa nämä siirretyt vangit ovat naisten vankilassa syyllistyneet seksuaalirikoksiin naispuolisia vankeja kohtaan. Lisäksi naisten vankilaan siirretyistä miespuolisista vangeista huomattava osa on seksuaalirikollisia. Tässä ryhmässä seksuaalirikollisten prosenttiosuus on jopa suurempi, kuin miesvankien keskuudessa yleensä. Miten estetään opportunististen seksuaalirikollisten siirtyminen naisten vankilaan?  

-Onko vankilassa olevilla naispuolisilla henkilöillä ylipäätään oikeus tiloihin, joissa ei ole fyysisesti miespuolisia henkilöitä?

 1. ALAIKÄISEN LAPSEN JA VANHEMPIEN TILANNE

Miten päätetään, onko vanhempi ”kykenevä päättämään puolueettomasti” lapsen puolesta? 

Onko vanhemmalla missään tilanteessa mahdollisuutta kieltäytyä antamasta suostumustaan ilman, että lapselle automaattisesti asetetaan laillinen holhooja, joka sitten antaa suostumuksensa? 

Tuleeko sama periaate  pätemään hormonaalisen kehityksen keskeyttäviin hoitoihin ja leikkauksiin?

 1. PALKINNOT, APURAHAT, STIPENDIT

Millä perusteella tullaan määrittelemään oikeus sukupuolen mukaan rajoitettuihin palkintoihin, apurahoihin tai muihin vastaaviin? Fyysisen vai laillisen sukupuolen mukaan?

Naisille tarkoitetut apurahat ja rahapalkinnot on usein tarkoitettu parantamaan fyysisesti naispuolisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia kyseisellä alalla. 

-Miten taataan että fyysisen sukupuolen perusteella annettavien palkintojen, apurahojen yms. aiottu vaikutus säilyy, jos ne jaetaan laillisen sukupuolen perusteella?

 1. VIRALLISET TILASTOT

Yhteiskunta kerää monissa asioissa tilastoja, joissa ihmiset on jaoteltu fyysisen sukupuolen mukaan. Nämä tilastot ovat hyvin tärkeitä esimerkiksi lakeja säädettäessä, poliittisia ratkaisuja tehtäessä tai resursseja jaettaessa. Asioissa, joissa fyysisten sukupuolten välillä on suuria eroja, pienikin poikkeama todellisissa numeroissa voi aiheuttaa suuren tilastollisen harhan.

-Tullaanko nämä tilastot jatkossa kokoamaan fyysisen sukupuolen vai laillisen sukupuolen mukaisesti?

 1. TASA-ARVOLAKI 

(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609)

Suosittelen myös lukemaan tasa-arvolain. Aloitteessa ei millään tavoin mainita ehdotettujen lakimuutosten vaikutusta tasa-arvolain toteuttamiseen käytännössä. On huomattava, että tasa-arvolaki EI määrittele käsitettä ”sukupuoli”. On täysin mahdollista, että lakia tultaisiin soveltamaan laillisen sukupuolen mukaisesti, eikä fyysisen sukupuolen, ellei toisin mainita.

Tasa-arvolaki määrittelee ”sukupuoleen perustuvan häirinnän” seuraavasti:

”Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”

-Onko naispuolisilla kansalaisilla oikeutta ilmaista tyytymättömyytensä fyysisesti miespuolisten henkilöiden läsnäoloon intiimitiloissa, vai tulkitaanko nämä ilmaisut sukupuoleen perustuvaksi häirinnäksi?

Tasa-arvolaissa sanotaan seuraavasti:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

-Arvioidaanko tässä tapauksessa tilanne fyysisen vai laillisen sukupuolen perusteella?

-Miten taataan, että tasa-arvolain selkeä aikomus fyysisen sukupuolen perusteella tasaisen edustuksen takaamisesta toteutuu?

Tasa-arvolaki toteaa että syrjinnäksi EI lasketa mm seuraavaa.

”3) vain joko naisten tai miesten hyväksymistä muun yhdistyksen kuin varsinaisen työmarkkinajärjestön jäseniksi, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen;”

Tullaanko tämä toteuttamaan fyysisen vai laillisen sukupuolen perusteella?

-Jos kriteeriksi otetaan laillinen sukupuoli, tuleeko naispuolisilla henkilöillä jatkossakin olemaan oikeus muodostaa yhdistyksiä, joihin on pääsy sallittu ainoastaan fyysisesti naispuolisilla henkilöillä?

TIIVISTETTYNÄ: Laillisen sukupuolen muuttaminen puhtaasti ilmoitusasiaksi on ongelmaton muutos VAIN JOS laillinen sukupuoli EI TULE VAIKUTTAMAAN yllämainittuihin tai vastaaviin asioihin. 

Mistään ei löydy selkeää tietoa, tulisiko lakimuutos vaikuttamaan näihin asioihin vai ei. 

(Lisäksi tasa-arvoasioista ja yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa, sen voi halutessaan lukea täältä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 .)

5 vastausta artikkeliin “Kysymyksiä #OikeusOlla -kansalaisaloitteesta

 1. Hei.
  Haluan tarkentaa yhden asian ”On paljon naisia, jotka eivät halua jakaa intiimitilojaan fyysisesti miespuolisten ihmisten kanssa. Tähän joukkoon kuuluvat mm. seksuaaliväkivallan ja parisuhdeväkivallan uhrit, sekä uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset ryhmät.”

  Kuuluvat kyllä, mutta.
  Suurin osa naisista ja tytöistä ei todellakaan halua tuntemattomia miehiä intiimitiloihinsa eikä yhteisvessoja.
  Vessoissa ei halua virtsaa lattialle eikä sitä hajua ja epäsiisteyttä mitä miesten puolella on. Se on täysin validi argumentti jo sinänsä, ilman selittelyjä. Puhumattakaan, että vieras mies on sukukalleudet esillä pesutiloissa. Miksi sitä pitäisi suvaita? Kaikki ei käy edes perheen sisäisesti sekasaunassa, mutta vieraan miehen sukuelimet on ihan jees, koska se sanoo olevansa nainen.
  Höpönlöpön.

  Minkä takia naisten täytyy aina puolustella itseään esittämällä, että ”Kyllähän me muuten tuntematon penis pukutiloihin haluttaisiin, mutta kun olen väkivallan uhri?” tai ”Kyllähän minä tosi liberaali olen, ja uimahallissa kävisin pesulla kenen tahansa vieraan miehen kanssa – omahan on vikani jos sen alapäätä katselen – , mutta kun jos joku vaikka on uskovainen.” Hoh.

  Pitääkö itsensä paljastaa ja alkaa luettelemaan traumojaan, että on oikeus olla ilman peniksiä naisten pukutiloissa? Miksi sovittelevuus?
  Minä en halua ensimmäistäkään tuntematonta kullia naisten intiimitiloihin eikä minun tehtäväni ole validoida kenenkään transidentiteettiä, sukupuoli-identiteettitunteita vastoin todellisuutta enkä tarvitse siihen mitään tekosyitä oli niitä tai ei, enkä ensimmäistäkään paljastusta, voidakseni olla tätä mieltä.
  Vastapuolelta olen havainnnut vain syytöksiä, oksettelua, ja äärimmäistä valehtelua sekä narsistista manipulaatiota. Teidät, tämän yhdistyksen ihmiset, on jo leimattu TERFfeiksi ja äärioikeistoksi. Ennen ensimmäistäkään julkaisua.

  Sitäkö tässä pitäisi mielistellä ja sovitella?
  Ja mitä sillä tavoitellaan? Kirkkaampaa kruunua? Hyvä Tyttö-kunniamainintaa? Kiltti ja kiva Nainen- palkintoa?
  ”Te käyttäydytte meitä kohtaan kuin mielipuolet, joten me yritetään kompromissia, että kaikille tulisi hyvä mieli (paitsi meille)?” Juuei kiitos.

  Penisoletetut voivat pysyä omalla puolellaan ja ratkaista omat suvaitsemattomuusongelmansa itse. Sitäpaitsi, näille transaktivisteille, kenellä sukuelimet eivät edes ole mikään merkki sukupuolesta, sen ei pitäisi olla mikään ongelma: he voivat olla varsin hyvin miesten puolella, eihän sitä edes tiedä kuinka monta muuta peniksellistä naista siellä on. Kuten Trans ry:n Panda Eriksson sanoo ”yhteissuihkuissa lähtökohta on se, että sinne mennään peseytymään, ei näytille…”
  Joten he voivat peseytyä myös miesten puolella eikä ongelmaa ole. Erikssonin mielestäkin sukupuolielimet ovat yhdentekevät – ja hän on sentään julistautunut joka alan asiantuntijaksi tässäkin, eli ottakaamme hänen sanansa: transidentifioituvat miehet (AGP:t, transvestiitit jne) ja muut penikselliset mahtuvat varsin hyvin samalle puolelle. Sinne mennään peseytymään eikä toisia katselemaan.

  Ja jos he pelkäävät penisoletettujen reaktioita, se on mies-mies asia ja miehet voivat ottaa vastuuta käytöksestään itse. Naiset eivät ole miesten suojakilpiä.

  Intersektionaaliset feministit jakavat kuvaa ”raiskauskulttuuri pähkinänkuoressa”, missä on kuvattu portaittain ikään kuin asteet jotka johtavat kohti raiskausta, eli mitkä yhteiskunnalliset asiat vähättelystä kourimiseen ovat seksuaalista häirintää ja seksuaalisten rikosten väheksyntää ja johtaa tähän raiskauskulttuuriin…

  Siellä on myös ”Ei-toivottujen dick-pickien lähettely” ja ”itsensä paljastelu”.
  Miksi?
  Ei yhdenkään intersektionaalisen feministin (ja tätä lakialoittetta tukevien) mielestä pitäisi olla millänsäkään.
  Eihän penis ole välttämättä edes miehen! Kyllähän se uimahallin pukuhuoneeseenkin käy eikä sitä näiden mielestä tarvitse naisilta kysyä – tai sitä pitää perustella väkivallalla vähintään, jos häiritsee (tosin turvakoteihinkin peniksellisten kuitenkin pitää itse ID:llä päästä, että siellä se ei enää päde).

  Miksi häiriintyä peniksen kuvista, kun eihän niistä häiriinny kuin konservatiiviset ja uskonnolliset naiset. Mitä jos se on naisten voimaantumista kuvaava pimppipalatsipippeli? Onko pakko aina olla niin konservatiivi! Mitä jos se tyyppi on sukupuoleton aseksuaali: kuvassa ei ole silloin mitään. Bitch please, älä oleta!

  Kompromissia ei ole ja teitä manipuloidaan.
  Kuten jokaista liikkeessä mukana olevaa joka ei ole itse manipulaattori.
  Mitä siis jos alkaisitte sanoa vaan suoraan, että kullissa se vika on: yhtään enempää kuin kukaan ei halua katsella itsensäpaljastajan kullia tai kullin kuvia puhelimessaan eikä tuntemattomien pervokuvat ole kovin tervettä kamaa pikkutytöille somessa eikä niitä isotkaan tytöt halua, ei niitä haluta pesuhuoneisiin, vessoihin, vankiloihin, terveydenhuoltoon, yhteistiloihin joka paikkaan jne. Ilman selittelyä. Yhteistuvat menee armeijassa ja hostelleissa ja ovat aina vaihtoehto sekä harkittu, ei pakotettu asia. Etenkään lainvoimalla.
  Laki on aina sitova ja lain rikkomisesta tulee sakkoja, ehdollista tai vankilaa. Eli #oikeusolla tarkoittaa lainvoimaista pakkoa alastomien miesten katsomiseen myös naisten tiloissa ja sinua sakotetaan jos et halua. Let that sink in.

  ***

  ÄLÄ. ANNA. NIILLE. MITÄÄN.

  ***
  Ps. ”Mistään ei löydy selkeää tietoa, tulisiko lakimuutos vaikuttamaan näihin asioihin vai ei” No löytyy, niin kansainvälisesti kuin täältäkin, Eriksson on vastannut ja luulisi jo oman järjen sanovan.
  Nyt se naiivius pois.
  Se sinisten silmien ja vaaleanpunaisten silmälasien aika oli – ja se meni.

 2. radikaalifeministit, muistatteko, kun lesboista puhuttiin avoimesti lehdessä wanhoina hyvinä aikoina, ettei naiset halua teitä naisten vessoihin, koska käytte käsiksi ja raiskaatte naisia? siis samat argumentit, mitä nyt käytätte transnaisiin.

  1. Kun tämän tyylisiä väitteitä heittelee ilmoille, niin niitä olisi syytä myös perustella. Missä ovat sinun lähteet väitteellesi? Itse näin lesbona en ole koskaan kuullut tuollaisista argumentteista, että lesbot raiskaisivat heteronaisia, jos he pääsisivät naisten tiloihin. Lesbonainen ei eroa fyysisesti eikä biologisesti mitenkään heteronaisesta, joten miten heitä edes oltaisiin voitu kieltää käyttämästä naisten tiloja? Lisäksi naiset tekevät äärimmäisen harvoin miestyypillisiä rikoksia eli raiskaavat naisia, sillä ”mitä vakavammasta rikoksesta on kyse, sitä todennäköisemmin syyllinen on mies” (https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/452400/ON_Lund_.pdf?sequence=2&isAllowed=y Rikosten tekijät tilastojen valossa: Kvantitatiivinen analyysi rikoksista epäiltyjen taustoista. 3.4.1 Miehet rikosten tekijöinä s. 14).

  2. Redmanticore, vaikutat väärinymmärtäneen tekstin. Kysymys ei ole transnaisten päästämisestä naisten tiloihin eikä tekstissä puhuta transnaisista. Kyse on siitä, että KUKA TAHANSA mies – olkoot vaikka parrakas, kaksi metriä pitkä ja tuomittu seksuaalirikollinen – voi lakimuutoksen myötä valehdella olevansa (trans)nainen ja klikata netti-ilmoituksella juridisen sukupuolensa naiseksi. Juridisen naiseuden turvin hän voi muun muassa tirkistellä naisten pukuhuoneissa mielin määrin ilman, että häntä voidaan heittää ulos.

   Jos olet transnainen, miksi haluaisit päästää kaikki lakia hyväksikäyttävät, valehtelevat miehet naisten tiloihin omalla ilmoituksella? Eiväthän ne tämän muutoksen jälkeen olisi turvallisia tiloja transnaisillekaan. Oletko ikinä syvemmin miettinyt, miksi meillä ylipäätään on erikseen miesten ja naisten tilat?

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: